Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

TRGOVAČKO DRUŠTVO
“CONTRADA” d.o.o.
VODNJAN-DIGNANO

 

 

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015.g.

 

 

Vodnjan, 30.12.2014.g.                                                                        Ur. Br.: 193/2014

 

UVOD

U izradi plana poslovanja za 2015.g. korišteni su slijedeći elementi:

1. broj radnika
2. elementi vezani za ostvarivanje prihoda
3. elementi vezani za ostvarivanje rashoda
4. investicijske aktivnosti društva

 

1. Broj radnika

Na dan 30.12.2014.g. U društvu je zaposleno 29 radnika od čega 4 radnika temeljem ugovora o radu na određeno vijeme.
Za slijedeću godinu planirano je zapošljavanje 2 radnika, ali tijekom godine, odnosno sezone broj radnika varira za 2 sezonska radnika. Od 1.1.2015.g. Planirano je smanjenje za bruto osnovice za 5% .

2. Prihodi

Planirani prihodi za 2015.g. na nivou Društva iznose bez PDV-a 5.710.000,00 kuna
U tablici broj 1 dat je prikaz planiranih prihoda.

3. Rashodi

Rashodi za 2015.g. Planirani su temeljem operativnog plana i broja zaposlenih radnika.
Planirani rashodi za 2015.g. na nivou Društva iznose bez PDV-a 5.420.000,00 kuna.
U tablici broj 2 dat je prikaz planiranih prihoda.

4. Investicijske aktivnosti društva

U 2015.g. Društvo planira nabavku slijedeće opreme:

tablica

 

 

Direktor:
Guglielmo Moscarda

 

   FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015.G.
TABLICA BROJ 1   –             P R I H O D I
Red.
broj
O p i s Financijski plan za 2015.g.
(bez PDV-a)
1. Prihodi od odvoza i zbrinjavanja otpada 2,950,000.00
2. Prihodi od održavanja javnih površina 760,000.00
3. Prihodi od održavanja zelenih površina 600,000.00
4. Prihodi od održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih puteva 160,000.00
5. Prihodi od održavanja javne rasvjete 300,000.00
6. Prihodi od održavanja novogodišnje rasvjete 80,000.00
7. Prihodi od održavanja i uređenja plaža 250,000.00
8. Prihodi od interventnog čišćenja nekretnina u vl.Grada 100,000.00
9. Prihodi od usluga vezanih za gradske manifestacije 100,000.00
10. Prihodi od naknade za održavanje groblja 200,000.00
11. Prihodi od održavanja sustava odvodnje 80,000.00
12. Prihodi od naplate parkirališta 100,000.00
13. Prihodi od ostalih usluga 30,000.00
U K U P N O: 5,710,000.00
TABLICA BROJ 2   –             R A S H O D I
Red.
broj
O p i s Financijski plan za 2015.g.
(bez PDV-a)
1. Materijalni troškovi 607,500.00
Materijal za održavanje javnih površina 20,000.00
Materijal za čišćenje 10,000.00
Uredski materijal 60,000.00
Gorivo 350,000.00
Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje vozila 80,000.00
Utrošeni materijal za održavanje ostalih objekata 30,000.00
Sitni inventar 25,000.00
Radna odjeća i obuća 22,500.00
Auto gume 10,000.00
2. Troškovi usluga 2,003,000.00
Poštanske usluge 45,000.00
Telekomunikacijske usluge 15,000.00
Usluge tekućeg i invest.održavanja, radnih strojeva i vozila 178,000.00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada 10,000.00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja 10,000.00
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20,000.00
Zakupnine za građevinske objekte 35,000.00
Zakupnine za vozila i strojeve 500,000.00
Usluge odvoza i zbrinjavanja otpada 700,000.00
Komunalne usluge 15,000.00
Usluge zaštite na radu 15,000.00
Usluge banaka i platnog promet 25,000.00
Intelektualne usluge – odvjetničke , revizorske
Računovodstveno-administrativne
200,000.00
Usluge osiguranja imovine i djelatnika 110,000.00
Usluge obrade podataka i održavanja software-a 45,000.00
Naknade za ceste i tehničke preglede vozila 30,000.00
Ostale usluge 50,000.00
3. Troškovi amortizacije 400,000.00
4. Naknade tr.radnika i izdaci za ostala mat.prava 185,500.00
Troškovi prijevoza na sl.putu 3,000.00
Troškovi prijevoza s posla na posao 65,000.00
Kotizacije za seminare i savjetovanja 5,000.00
Troškovi osposobljavanja 20,000.00
Naknada za bolovanje duže od 90 dana 10,000.00
prigodne godišnje nagrade 72,500.00
Ostale potopre radnicima 10,000.00
5. Ostali troškovi poslovanja 24,000.00
Reprezentacija 10,000.00
Sudske i upravne pristojbe 3,000.00
Troškovi stručne literature 4,000.00
Naknade komisiji i NO 5,000.00
Doprinosi i članarine 2,000.00
6. Troškovi osoblja (zaposlenih) 2,200,000.00
Plaće za zaposlene 2,200,000.00
U K U P N O     R A S H O D I: 5,420,000.00
Rekapitulacija
Red.
broj
O p i s Financijski plan za 2015.g.
(bez PDV-a)
1. Prihodi 5,710,000.00
2. Rashodi 5,420,000.00
3. Dobit 290,000.00
Promjena veličine fonta
Kontrast