Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

NOVI CJENIK – U PRIMJENI OD 01. SRPNJA 2022. GODINE

Novi Zakon o gospodarenju otpadom, koji je stupio na snagu prošlog srpnja, propisao je obvezu jedinici lokalne samouprave i davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada donošenje nove odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i donošenje novog cjenika usluga. Sukladno navedenom, komunalno društvo ,,Contrada d.o.o.” donijela je novi cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koji je u primjeni od 1. srpnja. Prije donošenja Odluke i cjenika provelo se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te su se novine predstavile iznajmljivačima, ugostiteljima i ostalim korisnicima na sastancima koji su se odvili u ožujku i travnju.

Cijena usluge sastavljena je od cijene za obveznu minimalnu javnu uslugu i cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Cijena obavezne minimalne javne usluge naplaćuje se prema kategoriji korisnika usluga koji su Zakonom svrstani u kategoriju korisnika kućanstvo i kategoriju korisnika koji nisu kućanstva. Zakonom je propisano da u korisnike koji nisu kućanstvo spadaju svi oni koji nekretninu koriste u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Isto tako važno je naglasiti da Zakon definira da cijena obvezne minimalne javne usluge mora biti ista za istu kategoriju korisnika.

Nova cijena obvezne minimalne javne usluge za kategoriju kućanstvo iznosi 55,00 kn bez PDV-a tj. 62,15 kn sa PDV-o, a za kategoriju korisnika koji nisu kućanstvo iznosi 140,00 kn mjesečno bez PDV-a što je 158,20 kn sa PDV-om. Cijenom se osigurava ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvaliteta pružanja javne usluge kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Ono što je najvažnije da je cijena u skladu i prilagođena potrebama jedinice lokalne samouprave i tehničkim mogućnostima davatelja javne usluge, korisnicima usluga, te je cijena uzela u obzir količine stvorenog otpad tijekom godine a sve u cilju osiguranja načela ”onečišćivać” plaća, tj. osiguravanja pravednije raspodjele troškova. Cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada trenutno se nije mijenjala i u skladu je sa trenutno važećem Ugovoru o obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada s trgovačkim društvom KAŠTIJUN d.o.o..

Nadalje, od 01. srpnja uvodi se i novina u cilju osiguranja ispravnog postupanja s otpadom. Kreće sa provedbom pisanih upozorenja za nepropisno odlaganje otpada. Pisana upozorenja lijepiti će se na spremnike korisnika usluge uslijed nepravilnog odvajanja i odlaganja otpada. Upozorenja će biti označena trima bojama i to žuta – odvozi se otpad (prvo upozorenje), narančasta – ne odvozi se otpad (drugo upozorenje) i crvena – ne odvozi se otpad (izdavanje ugovorne kazne).

Ovim pristupom želi se educirati građane i potaknuti sve korisnike usluga na što pravilnije odlaganje otpada kako bi zajedno smanjili količinu miješanog komunalnog otpada, odnosno povećali stopu odvojenih vrsta otpada te učinili okolinu Grada Vodnjana – Dignano urednijom i čišćom.

Promjena veličine fonta
Kontrast