Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Natječaj za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva CONTRADA d.o.o.

Temeljem članka 8. Stavka 2. Izjave o osnivanju društva Contrada d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti, 52215 Vodnjan-Dignano, Trg Slobode 2, i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje direktora Contrade d.o.o., Vodnjan-Dignano od 30.08.2021.godine, dana 31.08.2021. godine, Skupština Društva raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje direktora/direktorice
trgovačkog društva CONTRADA d.o.o.

UVJETI:

 • magistar struke tehničke, društvene, prirodoslovne ili ekonomske struke,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • aktivno poznavanje talijanskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen ispit za vozača B kategorije motornih vozila,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje.

Dodatne sposobnosti i vještine:

 • poželjno iskustvo na mjestu osobe odgovorne za  gospodarenje otpadom i/ili poslove vezane za sustav upravljanja kvalitetom

Opis poslova:

 • predstavlja Društvo samostalno i pojedinačno, te organizira, usmjerava i usklađuje rad istog,
 • odgovara za zakonit, pravovremen i djelotvoran rad u izvršavanju poslova iz njegovog djelokruga, te brine o njegovom unapređenju,
 • izrađuje godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture za djelokrug rada Društva,
 • sklapa i prati realizaciju ugovora za nabavu robe, ustupanje radova i nabavu usluga za potrebe Društva sa drugim fizičkim i pravnim osobama,
 • donosi potrebne opće akte,
 • donosi godišnji Program održavanja komunalne infrastrukture,
 • utvrđuje godišnje financijske izvještaje.
 • Direktor se imenuje na mandat od četiri (4) godine uz probni rok od šest (6) mjeseci

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,
 • četverogodišnji program rada
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (npr. presliku osobne iskaznice, preslika domovnice i dr.)
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)
 • izjavu kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2.  Zakona o trgovačkim društvima,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 07.09.2021. godine na adresu: Contrada d.o.o., Trg Slobode 2, 52215 Vodnjan-Dignano, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“). U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja moraju se prilikom prijave pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17., 98/19., 84/21) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavak 1. navedenog Zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima natječaja. Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.

Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka, o čemu će mu se izdati potvrda.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka od 27. travnja 2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN br. 42/18.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 8 dana od isteka roka za obavljanje razgovora.

Contrada d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Predsjednik Skupštine

Edi Pastrovicchio

 

Promjena veličine fonta
Kontrast