Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Održavanje groblja

Način i uvjeti održavanja groblja na području Grada Vodnjana-Dignano utvrđeni su Odlukom o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja KLASA:021-05/14-01/01, URBROJ:2168-04-02-14-8 od 12. ožujka 2014.

Groblja na području Grada Vodnjana – Dignano su:

– gradsko groblje u Vodnjanu,
– mjesno groblje u Galižani
– mjesno groblje u Peroju.

grobljima upravlja Grad Vodnjan – Dignano, Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove, dok održavanje groblja obavlja trgovačkog društvo „Contrada“ d.o.o. Vodnjan – Dignano
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i imovinske poslove Grada Vodnjana – Dignano daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje. Pojedinačni grob i obiteljski grob dodjeljuje se na korištenje, u pravilu, u času nastale potrebe za ukopom.

Svi korisnici plaćaju godišnju naknadu za korištenje grobnih mjesta temeljem rješenja o davanju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme korištenja ili temeljem izdate dozvole za ukop, a uplaćuje se u korist „Contrade“ d.o.o. Korisnici grobnog mjesta su dužni grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način te održavati red i čistoću na način da ne oštete susjedna grobna mjesta.

Aktivnosti vezane za održavanje i upravljanje groblje u nadležnosti Contrade jesu:
– održavanje groblja i uklanjanje otpada,
– definira uvjete i mjerila za plaćanje naknade kod dodijele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta
– predlaže Plana rasporeda i korištenja grobnih mjesta
– predlaže način dodjela grobnih mjesta

– predlaže premještaj ostatke preminulih iz popunjenih grobnih mjesta u zajedničku grobnicu izgrađenu u tu svrhu prije dodjele drugom korisniku u slučajevima di je to predviđeno.

 

ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Pod održavanjem groblja razumijeva se održavanje ograđenom prostora zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, mrtvačnica, prostorije za ispraćaj umrlih i dr.
Održavanje groblja provodi se sukladno Programu održavanja groblja, na način da se osigura uredno i primjereno održavanje groblja sukladno njegovoj namjeni.
Groblje, te objekti na groblju (mrtvačnica, prostorije za ispraćaj umrlih i dr.) moraju biti ograđeni i održavani na način da budu uredni i čisti, na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.
Contrada d.o.o. dužna je na posebnim mjestima na groblju osigurati pravilno odlaganje otpada, ostataka vijenaca, svijeća i sl., te odvoz i otklanjanje istih prema potrebi te osigurati održavanje i uređenje groblja kao komunalnog objekta u stanju funkcionalne sposobnosti na način da se ne narušava pijetet prema umrlim osobama.

 

IZVOĐENJE RADOVA

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik mora ishoditi suglasnost Contrade d.o.o. glede oblika i načina izvedbe istog.
– grobovi i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema Planu uređenja groblja i rasporedu grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.
– radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere osigura mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Contrada d.o.o. ;
– građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement, vapno i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometa red na groblju;
– u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan, bez odlaganja, radilište dovesti u prijašnje stanje;
– za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze koje odredi Contrada d.o.o. ;
– pri izvođenju radova izljevna mjesta na vodovodu moraju se poslije upotrebe zatvoriti, te se ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata.
– Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Contradi d.o.o. i davanja osiguranja za podmirenje troškova koje će ista imati u vezi s npr. kolčenjem pravca za uređenje grobnog humka, odvoza iskopane zemlje i drugih otpadaka, uređenja putova, utroška vode i sl.. Za podmirenje troškova plaća se naknada u iznosu od 100,00 kuna + PDV, u korist Contrade d.o.o..
– Contrada d.o.o. zabranit će rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodne najave i davanja osiguranja za podmirenje troškova.

 

PRAVILA O PONAŠANJU NA GROBLJU

Radi očuvanja reda i mira na groblju, te pijeteta prema mrtvima, zabranjuje se:
– izvoditi na šetnju grobljem kućne ljubimce,
– kretati se grobljem motornim vozilom i biciklom,
– obavljanje gospodarskih djelatnosti unutar groblja,
– odnošenje cvijeća, smeća, ukrasa i opreme sa tuđeg grobnog mjesta
– odlaganje otpada van posuda predviđenih za tu namjenu,
– zabava, glasan govor, smijeh, pjevanje, sviranje i slično ponašanje koje nije primjereno odavanju pijeteta prema pokojnicima.
– kretati se izvan staza predviđenih za prolaz i prelaziti preko grobnih mjesta,
– posjet groblju djeci mlađoj od 10 godina bez pratnje odraslih,
– oštećivanje ili uništavanje zelenih površina, nasada, slivnika, ograda, posuda za otpad i druge opreme na groblju,
– postavljati na grobove posude, ukrase i opremu u dotrajalom, neprikladnom i oštećenom obliku

Promjena veličine fonta
Kontrast